MGVCL Security Watchman Selection List

સિક્યોરીટી-વોચમેન ની જગ્યા ઓ માટે પિંદગી પામેલ ઉમેદવારો ની યાદી

MGVCL Security Watchman Selection List click hare

કોર્પોરેટ સિલેકશન કસિટી દ્વારા તા. ૧૩.૬.૧૮ ના રોજ યોજાયેલ ભરતી ર્પરીક્ષાિાાં િફળ

થયેલ તેિજ યોગ્યતા ધરાવતા નીચેમજુ બ ના ઉિેદવારો ની સિક્યોરીટી-વોચિેન તરીકે ર્પિ ાંદગી કરવાિાાં આવેલ છે.


Last merit

GENERAL 70.50

SEBC 50.00

SC 51.25

ST 63.00

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top